Copyright © 2011-2018 Rijschool Rij-Aktief. Alle rechten voorbehouden    Privacyverklaring

 

Privacyverklaring
Rijschool Rij-Aktief:
Rijschool Rij-Aktief, gevestigd aan Koningsvaren 58, 9561 DN Ter Apel, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.rij-aktief.nl, Koningsvaren 58, 9561 DN Ter Apel, 0599581158

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool Rij-Aktief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (aanmeldingsformulier)
- Bankrekeningnummer (wordt opgeslagen op een papieren bankafschrift)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool Rij-Aktief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN) papier: leskaart, inschrijfformulier, lesovereenkomst

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijschool Rij-Aktief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Reclame uiting op facebook d.m.v. foto en uw naam te posten met uw mondelinge toestemming
- Rijschool Rij-Aktief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijschool Rij-Aktief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Rijschool Rij-Aktief) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijschool Rij-Aktief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van uw factuur worden maximaal 7 (zeven) jaren plus 1 dag voor de  belastingdienst bewaard. Lesovereenkomst en eigen verklaring en inschrijfformulier worden na het behalen van het rijbewijs vernietigd door verbranding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool Rij-Aktief verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool Rij-Aktief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Na het behalen van uw rijbewijs zal mondeling gevraagd worden of van u een foto gemaakt mag worden en uw naam op facebook geplaatst mag worden. reden: dit ivm met feestelijkheden en reclame uitingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijschool Rij-Aktief gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool Rij-Aktief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rij-aktief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rijschool Rij-Aktief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool Rij-Aktief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rij-aktief.nl